Ocean Waves - 1993
Ocean Waves - 1993

Ocean Waves

IMDb
At Kichijōji Station, Tokyo, Taku Morisaki glimpses a familiar woman on the platform opposite boarding a train. Later, her photo falls from a shelf as he exits his apartment before flying to Kōchi Prefecture. Picking it up, he looks at it briefly before leaving. As the aeroplane takes off he narrates the events that brought her into his life...
Taku Morisaki (voice)
Nobuo Tobita
Yutaka Matsuno (voice)
Toshihiko Seki
Youko Sakamoto
Akiko Shimizu (voice)
Yuri Amano
Yumi Kohama (voice)
Kae Araki
Jun'ichi Kanemaru
Ai Satou
Girl (voice)
Aya Hisakawa
Minarai (voice)
Tomokazu Seki
Tadashi Yamao (voice)
Hikaru Midorikawa
Additional Voices (voice)
Ako Mayama
Additional Voices (voice)
Sumi Shimamoto
Additional Voices (voice)
Reiko Suzuki
Katsuya Kondô
Nozomu Takahashi
Naoya Tanaka
Tomomi Mochizuki
Saeko Himuro
Youko Sakamoto
Kaori Nakamura
Shigeru Nagata
Michio Yokoo
Shinichiro Maeda
Toru Horikoshi
76:00 min
1993