Hedgehog in the Fog - 1975
Hedgehog in the Fog - 1975

Hedgehog in the Fog

IMDb
A little hedgehog, on the way to visit his friend the bear, gets lost in thick fog, where horses, dogs and even falling leaves take on a terrifying new aspect...
Bear (voice)
Vyacheslav Nevinnyy
Hedgehog (voice)
Mariya Vinogradova
Narrator (voice)
Aleksey Batalov
Yuri Norstein
Sergei Kozlov
Boris Filchikov
Nadezhda Treshchyova
Mikhail Meerovich
Aleksandr Zhukovskiy
Francheska Yarbusova
11:00 min
1975